Barışın Dili: “Mardin Sesleri”

Genel Çerçeve

Barışın Dili“Mardin Sesleri”toplantıları Türkiye’nin sorunlarını anlayabilme ve algılayabilme gücünü artırabilmekendisorunları ile kendi iradesini kullanarak hesaplaşabilme kapasitesini genişletme ve ülkenin ürettiği ancak farklı nedenlerdendolayı yeterli derecede sezgibilgi ve tecrübelerinden istifade edilemeyen insan kaynaklarımızı sosyal problemlerimizin çözümünoktasında insiyatif kullanabilecek bir pozisyonda devreye sokma amaçlarını taşımaktadır.

Ülkenin ve yaşadığımız bölgenin ve dünyanın sorunlarına özgünbağımsız ve hakiki çözümler geliştirmeyi amaçlayan toplumsalsorumluluk duygu ve düşüncesine sahip çekirdek ekiplerin ortaya çıkmasının hem sivil toplumun gelişimi bakımından hem de farklılıkların bir arada yaşamasının formüllerinin gelişebilmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedirBu çerçevedesözkonusu toplantıların gelişimi ile toplumsal hadiselerin anlık ortaya çıkabilmesine karşın uzun bir tarihin kümülatif mahsulüolduğu bilinciyle bir “süreç” düşünce ve duygusunu esas alarak yapılacak çözümlemelerin kalıcı sonuçlar üreteceğidüşünülmektedir.

Barışın Dili“Mardin Sesleri” toplantıları planlayıcıları toplumsal süreçlerde yaşanan birtakım girift ilişkilerin garip ancakanlamlı bir takım insani süreçlere dayandığını düşünmektedirBu çerçevede travma yaşayan ve kimlik sorgulamaları içinde olanbir toplumda grup kimlikleri arasında baş gösterebilecek çatışma ihtimalleri ve süreçleri karşısında ortak bir ‘çadır’ (aidiyet)ınmümkün olup olmadığı arayışına denk düşmek üzere geliştirilen ‘Ağaç Modeli’[1]nin kullanışlı ve etkili bir yöntem sunduğunudüşünüyoruz.

Ağaç Modeli”nin köklerinde çatışma dinamiklerine işaret eden sorunlara dönük teşhisler yer almaktadırGövde bu teşhislerbağlamında sorunların taraflarını bir araya getiren çekirdek ekiplerin diyalog süreçlerini temsil etmektedir.

Ağacın dalları ise ana gövdedeki diyalog & çekirdek gruplarının toplumsal zemine yayılmasını temsil eden yerel çekirdek ekipçalışmalarını ve sivil toplum çalışmalarının politik kanallarla paylaşımını temsil etmektedir.

Ağaç Modeli gayri resmi sivil bir toplumsal sürecin herhangi bir ülkede yaşanan toplumsal kimlik temelli (büyük grup kimliğiproblemler karşısında geliştirebileceği barışçıl süreçlerin yol haritasını ortaya koymaktadırBu bakımdan sözkonusu gayri resmisivil insiyatif ağacın gelişimi ve büyümesine paralel olarak göğe bakan dalları yeterli olgunluğa ulaştığında resmi & politikkanallarla gelinen noktayı paylaşım yoluna gitmektedirBu noktada resmi & politik kanallar gayri resmi sivil insiyatifin geliştirdiğiçözüme dönük teklifleri ve yapıları siyasi çözüm formüllerine dönüştürebilmekte ya da bilinen yolları kullanmaya devametmektedirDünya literatüründe bu iki yolun ortaklaşması[2] durumlarına ana yol diplomasisi ile tali yol diplomasilerininbirleşmesi denmektedir.

Diğer yandan ağacın yere bakan dallarında yerel çekirdek ekipler mahallelere kadar inerek toplumsal sorunlara çözüm yollarıaraştıran enstitüleri kuracak diyalog gruplarına zemin hazırlamakta ve pratik çözümler öneren ve içeren projeler geliştirmektedirSözkonusu çekirdek ekipler Türkiye’nin sorunlarına duyarlı ülkenin farklı kesimlerinden gelen kanaat önderlerinden oluşandengeli bir yapı olması bağlamının gerçekleşmesi amacına matuftur.

Mardin’in kadim bir geçmişi ve kültürümedeniyetlerin karşılaştığı kavşak noktası oluşu dolayısıyla hem çatışmaları hem de muazzam barışları ve uzlaşmaları kendi içinde taşıyan hususiyetleri ile “Barışın Dili”nin konuşulmaya en uygun lokasyonlarındanbiri olduğunu düşünüyoruz.  Bu çerçevede Mardin’inkentin farklı kesimlerinden gelen katılımcılarımızla özellikle ülkemizin uzunçatışmalardan sonra geldiği mevcut “müzakere süreci”nin de geleceğini ve anlamını taşıdığı imkanlar ve riskler bakımındankonuşabilmek için en elverişli şehirlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz.

Toplantıların anlamlı bir terkibe ulaşması ve ortak bir halet-i ruhiyenin arayışı noktasında hepimize hakiki bir istikametverebilmesi biraya gelmelerin temel amacıdır.

Vincit Omnia Veritas

Metot

Mardin toplantılarında şehrin doğasına uygun olarak farklı kesimlerden gelen Mardinlilerin konuşmaları esastırİki gün halindegerçekleştirilecek toplantıların ilk gününde (27 Nisan3’er saatlik 3 oturum düzenlenecek ve tüm toplantılar kamuya ve medyayakapalı bir ortamda gerçekleştirilecektirBu oturumlarda öncelikli olarak yerel konuşmacıların “müzakere konuları” çerçevesindemeselelere ilişkin duygu ve düşüncelerini içtenlikle paylaşmaları amaçlanırken Mardin dışından toplantıya katılan gözlemcilerinde oturumların sonlarında kendi duygu ve düşüncelerini gözlemleri çerçevesinde aktarmaları beklenmektedir.

İlk günün toplantılarının sonunda verilecek akşam yemeğine ise yerel yöneticileri davet edilmesi ve katılımcıların meseleyeilişkin duygu ve düşüncelerini yerel yöneticilerle paylaşmaları planlanmaktadır.

İkinci günde (28 Nisan) ilk günkü toplantı katılımcılarının kendi aralarından seçecekleri grup ve Mardin dışından toplantıyakatılacak ülkemizin önde gelen aydınları ve medya mensupları iki farklı oturum halinde panel vererek toplantılarda neleryaşadıklarınıkonuya ilişkin hissiyat ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmalarını sağlamak toplantı planlamalarının ikincisafhasını oluşturmaktadır.

Barışın Dili“Mardin Sesleri toplantısının gerçekleştirilmesindeki amaç sorunların çözümü noktasında aktör olarak siyasilerinötesinde siyasi otoritelere öneriler sunacak geniş temsile sahip sivil insiyatiflerin oluşmasını sağlamaktırBu sivil insiyatiflerinyerelde veya ülkesel çapta vuku bulabilecek olumsuz olaylar karşısında acil eylem planlarını devreye sokacak ekipleredönüşmesi keza süreç bağlamında gerçekleşmesi umut edilen bir fenomendir.

Toplantı sonrası Barışın Dili toplantılarının planlayıcıları ve yürütücüleri toplantı konuşmalarının transkripsiyonlarınıkatılımcıların onayını müteakip usulüne uygun bir şekilde  karar vericilerkamuoyu ve medyayla paylaşacak ve kitapçıklar olarakyayınlayacaktır.

Toplantılarımızın katılımcılarına ve destekçilerine şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Müzakere Konuları:

  • Mardin’de barışın dili deyince hangi sesler akla gelir?
  • Mardin’in günümüzdeki sosyal yapısına ulaşmasını sağlayan önemli olaylar nelerdir?
  • Mardin’de aidiyet, yabancılaşma ve ötekileştirme problemleri ne düzeydedir?
  • Mardin’deki farklı etnik ve dini gruplardan gelen insanların yaşamında birlik ve beraberliği sağlayan elementler nelerdir?
  • Mardin’de “arada kalmışlık” ya da ortak aidiyet duygusunu güçlendiren temel olgular nelerdir?
  • Mardin’de kimlikleri ayıran ve etnik gruplar için kimlik sembolü olarak algılanan semboller ve olaylar var mıdır?
  • Mardin’de ortak yaşama güveni ve iradesini geliştirmek için nasıl “reçeteler” düşünülebilir?

Barışın Dili“Mardin Sesleri”

Çalıştay & Konferans

PROGRAM

I. Gün & Çalıştay

09:30 – 12:30              1. OturumMüzakerelere Giriş”

12:30 – 14:00             Öğle Yemeği

14:00 – 16:30             2. Oturum“Müzakerelerin Açılımı”

16:30 – 17:00             Kahve Molası

17:00 – 19:30             “Sonuçlar ve Reçeteler”…

19:45                          Akşam Yemeği

KonuşmacılarMardin Kanaat Önderleri

ModeratörMurat Sofuoğlu (SÜREÇ Direktörü)

II. Gün & Konferans

09:30 – 10:00               Açılış Konuşmaları

                                         Organizatör Temsilcileri                                      

                                         Mardin Belediye Başkanı

                                         Mardin Milletvekilleri*

                                         Mardin Valisi

                                          İçişleri Bakanı

10:00 – 12:30             I. OturumBarışın DiliMardin Sesleri-I

Konuşmacılar:  I. Gün Çalıştayı Katılımcıları Tarafından Belirlenecek

Moderatör:      I. Gün Çalıştayı Katılımcıları Tarafından Belirlenecek

14:00 – 16:30            II. OturumBarışın DiliMardin Sesleri-II

KonuşmacılarAhmet AğırakçaÇetiner ÇetinGamze Güngörmüş Kona, Raif TürkSeydi FıratŞeyh Salar el HafidVahap Çoşkun

ModeratörRıfat Başaran

Çalıştay Katılımcı Listesi

Konuşmacılar:

Abdulbari Eren

Abdulgani Bilge

Abdulkerim Erdem

Abdullah   Akikol

Abdullah Kapan – Emekli Öğretmen

Abdulvahap Çeri

Adil   Ok

Adnan Sağlamoğlu  Keldani Vakfı Başkanı

Ahmet Akgül USTAD Başkanı

Ahmet Çavlı

Ali Batti İşadamıNusaybin

Ali Özkan

Ali Ürküt

Aydın Saraçoğlu– Mardin Belediye Eski Başkanı

Aziz Doğru Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı

Aziz Mahmut İstegün –Aydın-Yazar-Akademisyen

Aziz Tekin

Bayram Aslan

Bayram Zilan Dünya Demokrasi Derneği Başkanı

Bedirhan Dinler –  Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı

Beşir Dündar

Cemal Artuk Mardin Barosu Eski Başkanı

Cemal Veske

Cemil Aydoğan Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Çetin Elik

Kamuran  Yıldırım

Derviş Amak Çiftçi

Doğan Özbahçeci

Doğan Gazan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı

Ekrem Ayar

Enver Ete

Eyüp Güven – Aydın

Fahri Doğan – Din  Adamları Derneği Bşk.

Fasih Üstek Aydın

Ferhan Türk Kızıltepe Belediye Başkanı

Fettah Tekin

Florans Orundaş Araştırmacı-Öğretmen

Fuat Önen–Aydın

Gökhan Yıldız İşadamıKızıltepe

Gumar Budak– Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı

Halil Kuzu

Hamit Kılıçaslan Yazar

Haşim Baday Kızıltepe Belediye Başkan Yardımcısı

Hatip Özer Eski Öğretmen

Hüseyin Cangir – Avukat

Hüseyin Çetin DoktorDiyarbakır

Hüsnü Acay

İsa Tunç Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği 2. Başkanı

İsmail Asi

Kadri Yıldırım Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Lütfi Kavak – Fotoğraf Sanatçısı

M.Ali Dündar– MUSIAD Mardin İl Başkanı

Mahmut Kılıç – HUDAPAR Mardin Temsilcisi

Mehmet Şafi Demir

Mehmet Ali Tutaşı – Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Mehmet Nuri Çiçek Din Adamı

Mehmet Şahin Borsa Başkanı

Mehmet Tarhan

Mor Filüksinos Saliba Özmen – Mardin Metropoliti

Muzaffer Duru

Nasra Teyze Terzi

Nazan Kaya Avukat

Necmi Demir İşadamı

Nevzat Batti İşadamıNusaybin

Nuri Özer

Orhan Erbeyin

Peder Gabriel­– Kırklar Kilisesi Papazı

Ramazan Değer– Ensar Vakfı Başkanı

Reşat  Kaymaz  – BDP  İl Başkanı

Rıdvan Bulgag İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı

Rıdvan Tarhan – İl Genel Meclis Üyesi

Rıfat Yılmaz İşadamıDiyarbakır

Sebahattin Evrensel­– İşadamı

Selahattin Bilirer– MARSEV Temsilcisi

Selman Aslan İşadamıNusaybin

Sihem Elveren Alp– BDP Eski İl Başkanı

Süleyman Çelik– İşadamı

Şerif Torun (Birader Musiki)–Müzisyen

Şerife Alp– Kızıltepe Belediye Başkan Vekili

Tülay Elçioğlu– KAMER Vakfı Başkanı

Yılmaz Ölçen İşadamı

Yunus Memduhoğlu

Zeynep Alkış – Mardin AK Parti Kadın Kolları Başkanı

Zeynettin Ayal– Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

 

Gözlemciler:

 

Abdullah Demirbaş(Diyarbakır Sur Merkez Belediye Başkanı)

Dr. Abdulsalam Rasheed (Dış İlişkiler Komitesi ÜyesiKRGErbil)

Adil Rahim Ahmet (DanışmanSüleymaniye)

Prof. Ahmet Ağırakça (Avrupa İslam Üniversitesi Öğretim Üyesiİstanbul)

Çetiner Çetin (Gazeteci, Ankara)

Haje Nahmood Kiyel (KRG DanışmanıSüleymaniye)

Dr. Gamze Güngörmüş Kona (İstanbul Üniversitesiİstanbul)

Gülsünay Uysal (Gazeteciİstanbul)

Nuri Ömer Mustafa Mahmud (Din adamı-ŞeyhSüleymaniye)

Raif Türk (İşadamıDiyarbakır)

Rıfat Başaran (Gazeteci , İstanbul)

Rizgar Abdulla Hassan (Hakim, Süleymaniye)

Seydi Fırat (Aktivist-YazarDiyarbakır)

Şeyh Salar el Hafid  (Din adamı-MVK KurucusuSüleymaniye)

Doç. Dr. Vahap Çoşkun (Dicle ÜniversitesiDiyarbakır)

 

MEC & SÜREÇ Ekibi:

Abdi Açıl

Alaattin Ayhan

Ali Osman Kutay

Bilal Uyar

Kamuran Yavuz

Mehmet Yavuz

Murat Sofuoğlu

Ozan Salmış

Öykü Maral

Serdar Yeşiltay

Şükran Beklim

Zeynep Aşkın Korkmaz

Kapalı