Biz Kimiz

Tarif ve Tarihçe

Süreç Analiz, Sosyal Üretim Eğitim Çalışmaları (SÜREÇ) Derneği bünyesinde kurulmuş olan Süreç Araştırma Merkezi’nin internet tabanlı yayın organıdır. SÜREÇ Araştırma Merkezi sürekli bir merak içinde kendi hakikatini keşfetmeye çalışan evrensel bir bakışla dünya ve yaşadığı ülke arasında doğru bağları kurma arzusu çerçevesinde bir yandan yaratıcı eylemi tetikleyecek düşünceleri üreten, ortak toplumsal hafıza ve aklı canlı tutan ve geliştiren ‘düşünce kuruluşu’ olma karakterine sahipken diğer yandan bu düşünceleri toplumsal alanda sağlam, tedrici, insani, rasyonel, iyiniyetli, samimi, hakiki ve sağlıklı pratiklere geçirebilecek sosyal kavrayış, anlayış, saygı, uzlaşma, ciddiyet ve ortaklaşmayı oluşturma niyetindeki ‘sivil toplum örgütü’ olma özelliklerine sahip bir yapılanmadır.

SÜREÇ Araştırma Merkezi 2007 başlarında Ekopolitik’i kuran ve daha sonra gitgide genişleyen bir ekip tarafından 2011 Ekim ayı içlerinde kurulması kararlaştırılan bir organizasyondur. Süreç Araştırma Merkezi SÜREÇ Derneği bünyesinde Ocak 2012 tarihi itibariyle hayatiyet kazanmış olup kurumsal yapısını bu çerçevede geliştirmeye devam etmektedir.

Anlayış ve İlkeler

Süreç insanlığa umut vaat eden, yeni bir gelecek arayışı olan, ülkenin ve bölgemizin dinamik genç coğrafyasını merkeze alan, düşünceyi önemseyen, geçmişinden beslenip yüzünü geleceğe dönen, herhangi bir kliğe/gruba/ideolojiye angaje olmamış hakikat arayışını temel alan bir anlayışı kendisine esas almaktadır.

 • Ülkedeki ve dünyadaki kimlik problemlerinin gelecek implikasyonları içinde düşünmek ve ‘biz kimiz’ sorgulamasını felsefi, dini, etnik, ulusal, mezhepsel, ekonomik ve global boyutlar içinde anlama çabası içinde olmak.
 • Çalışmaların yürütülmesinde kimlik problemlerinin ve farklılıklarının bilincinde ve uygulamadaki karşılaşılabilecek hassasiyetlere uygun bir profile sahip olmakla beraber hiçbir türde ayrımcılığı meşrulaştırabilecek kurumsal politikaya sahip olmamak.
 • Tüm içinde bulunan politik ve ekonomik gerçekliklere rağmen hakikat arayışından vazgeçmeyen yapısı ile içinde yaşadığı toplum başta olmak üzere dünyanın kendi içinde sahip olduğu hakiki dengenin arayışını sürdürmek.
 • Bireysel ve toplumsal değerler ve menfaatler arasında doğru ilişkiyi kurmak.
 • Adaletli bir düzenin ve yaşamın, vicdan ile politik gerçeklikler arasında sağlıklı bir ilişki kurmakla yoğun rabıtasının olduğu bilinci ile vicdanlı bir siyaset ve iktisadın olanaklarını araştırmak
 • Ülkesel ve evrensel bazda kendisini gerçekleştirmek isteyen her bireye kapısını açık tutan sivil bir anlayışla herkese kendini gerçekleştirme alanları açmak.
 • Yaratıcı eylem potansiyeline sahip olan her bireye rehberlik ederek kendi potansiyelini harekete geçirebilecek imkanları oluşturmasına yardımcı olmak.
 • Dayatmacıtembelsuistimalci ve egoist bir zihniyetle sürekli mücadele halinde olmak.
 • Tüm görev ve sorumlulukların dağılımında ehliyet ve liyakati esas almak.
 • Çalışma ve tecrübe esaslı ve orantılı ekonomik paylaşımı temel almak.
 • Nifak değil ülfet üzere hakiki terkibi ve iktidarı aramak.
 • Yerel ve evrensel değerler arasında köprü kuracak bir organizasyonel yapı içinde toplumsal inşa faaliyetinde bulunmak.
 • Sonuç alıcı ve ısrarlı bir mücadele tarzı ile reelpolitik arasında sağlıklı bir denge kurmak.

Yöntem

 • Ülke ve dünyada gelişen hadiseleri mümkün olduğunca objektif bir değerlendirme ve interdisipliner çerçevede, kümülatif sonuçlarını da kapsayacak bir yaklaşımla anlamaya çalışmak
 • Herhangi bir ideolojik kalıplaşma üzerinden düşünmekten ziyade her olgu ve hadiseyi kendi şartları içinde değerlendirmek
 • Sorunun parçası değil çözümün bir parçası olmak ve anlık-geçici çözümlerden ziyade kısa, orta, uzun vadeli ‘süreçler’ geliştirmek.
 • Kendi potansiyelini ortaya koymak arzusundaki bireylerin insiyatif almasına müsait organizasyonlar gerçekleştirmek
 • Hakikati bulana dek sürekli istişare halinde olmakSürekli diyalog ilkesi.
 • Geniş bir ufka sahip olan projeler geliştirme teori ve pratiğini bünyesinde barındırırken; donanımlı ama mütevazi karakterini her zaman koruma amaçlı olmak
 • Bahşedici değil ancak vesile olucu bir vizyonla düşünmek ve hareket etmek.
 • Yıkıcı olmayanonarıcı ve inşa edici bir niyet ve vizyonla hareket etmek.

Araştırma ve Çalışma Alanları

 • Dünya basınından ülke kamuoyunun ilgi ve bilgisine sunulmasında fayda olduğu düşünülen tercümeler yapmak. (Website ve Dergi)
 • İlgi alanları çerçevesinde farklı disiplinler üzerine tematik atölye çalışmaları yapmak (Felsefe, Sinema ve Edebiyat Atölyeleri…)
 • Türkiye’nin yaşadığı kimlik sorunları üzerine projeler geliştirmek ve toplantılar organize etmek (Türkiye’nin Sorunları: Laiklik vs. Dindarlık & Türk vs. Kürt & Alevi vs. Sünni & Ulus devlet vs. Globalizm & Türkiye vs. AB)
 • Türkiye tarihinin geldiği coğrafi derinlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü müteakip yaşanan travmalar, etnik, mezhepsel ve dini çatışmalar üzerine projeler geliştirmek (Türkiye vs. Balkanlar & Türkiye vs. Ortadoğu & Türkiye vs. Kafkaslar)
 • Ülkesel, yerel ve bölgesel sivil insiyatifler geliştirmek ve çekirdek ekipler kurmak; bu yapılanmalar arasında işbirliğini artırmak ve ortak sivil platformlar geliştirmek (Türkiye, Kıbrıs, Irak…)
 • Mevcut ya da ortaya çıkma ihtimali mevcut çelişkiler ve çatışmalar çerçevesinde gerekli diyalog, arabuluculuk ve hakemlik müesseseleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek (İhtilaf Çözümü, Hakikatleri Araştırma ve Politik Psikoloji Masası)
 • Dünya ve Türkiye ekonomisinin geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan ilişkilerini tarihsel bir perspektif içinde anlamaya dönük projeler geliştirmek, raporlar hazırlamak, bültenler ve makaleler yayınlamak (Ekonomi Masası)
 • Uluslararası ilişkilerin karmaşık yapısı üzerine derinlikli, konseptlerle sürekli gelişen pratikler arasında bağlar kuracak projeler geliştirmek, raporlar hazırlamak, bültenler ve makaleler yayınlamak (Uluslararası İlişkiler Masası)
 • Periyodik paneller ve konferanslar organize etmek (Atölyeler, Masalar ve Projeler)
 • Çalışmaları sürekli güncellenen bir website vasıtasıyla kamuoyu, medya ve karar vericilerle paylaşmak. (Website)
 • Periyodik yayınlanan ve Süreç Araştırma Merkezi’nin dünya ve Türkiye’deki hadiselere bakış açısını ortaya koyan ve çoğunluğu kendi personeli olan yazarlardan oluşan bir dergi çıkartmak (Dergi)(Yayınevi)
 • Hem kamu hem de özel sektörde ihtiyaç duyulan rahatlama ve kolaylıkları oluşturacak pratik projeler üretmek (Şehirleşme, teknoloji, medya, belediyecilik, siyasi partilerin yapılanması, seçimler, göç, spor, trafik…)

Misyon

Önyargısız bir etik, ciddiyet, disiplin, samimiyet, doğruluk ve ilkeli duruş Süreç Analiz için temel yayın ilkeleridir. sürecanaliz org’un yayınında göz önünde tutacağı ana ölçüt hakikat olacaktır ve Süreç Analiz için dünya tarihinin hakikatlerine karşı sorumluluk esastır. Bu çerçevede Türkiye toplumuna dünyada ne olup bittiğini tüm açıklığı ve gerçekliği ile duyurmak ve iletmek dış dünyayı tüm kaynakları ile ulusal ilgiye sunmak Süreç Analiz’in temel amaçlarından biridir.

Dünyada bilginin çokluğu kadar kirliliğinden de sıkça bahsedildiğini biliyoruz. Özellikle ülkemizde en ciddi konuların bile en ciddiyetsiz tarzda tartışıldığını ve topluma bilgi aktarma görevini üstlenen pek çok iletişim kurumunun Türkiye’den ve dünyadan haber vermeye magazinsel bir usulle yaklaştıkları herkesin malumudur. Bu tehlikeli temayül komplo teorileri ile açıklama kolaylıklarını yarattığı kadar panik ve reyting kaygısının esas endişe olduğu fevri bir yayıncılık anlayışını da doğurmaktadır. Sözkonusu yaklaşımlar toplumsal hafızayı kirletmenin ötesinde sebeplerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi koparan ucu başı belli olmayan bir belirsizlik ortamının ülkemizde yaratılmasına hizmet etmektedir.

Böyle bir ortam yaratıcı istekleri teşvik etmekten ziyade yangından mal kaçırma tarzı bir siyasetin ülkede egemen olmasını sağlamakta, ülke üniversitelerinin bilim ve irfan yuvası haline getirmekten ziyade ideolojik kavga kalelerine dönüştürmekte ve toplumu travmaya iten kaotik bir atmosferi körüklemektedir. Ülkenin her biri kendine has güzelliğe sahip kültürel unsurları ise bu ortam içinde birbirlerinden kuşku duyar hale getirmektedir. Bu güvensizlik ortamının siyasal, ekonomik ve kültürel çatışmaları tetiklemeye çok müsait olduğu ise arif olanın gayet iyi bildiği bir durumdur.Böylesi tehlikeli bir psikolojik ortamı aşmanın yolu ise tüm toplumun DNAsını yüreğinde hisseden bir ortak aklın yaratılmasındangeçiyor. Bunun için Süreç Analiz sözkonusu travmatik-kaotik ortamdan ülkenin korunmasının en iyi yolunun bilgi kirliliğininönüne geçmeyi kendine görev edinmiş, önyargılarından sıyrılma cesaretini gösterdiği için kendine güven duyan çekirdek yapılanmaların topluma dünya hakikatlerini aydınlatıcı bir üslupla aktarması olduğunu düşünüyor.

Okuyucularının samimi eleştirilerini ve tavsiyelerini yayınının ifasında temel veri olarak alacak olan surecanaliz.org hakikatten, adaletten ve doğruluktan ilkesel olarak sapmamayı hedeflemektedir.

Başa dön tuşu