CHP'den Notlar...

Taraf: Yüksel Taşkın:CHP’li valiler, kaymakamlar...

Muharrem İnce’nin kurultay konuşması, iktidar özlemi duyan CHP’lileri etkileme üzerine kuruluydu. İnce “CHP’li kaymakam, vali” vaadinde bulunarak, devletten uzun süredir dışlanan kesime hitap etmeyi de ihmal etmedi. Buradaki örtük mesaj; “Sıra size de gelecek” vurgusunda gizliydi. Çok sayıda insanın gerekli nitelikleri olduğu hâlde kamuda pek çok konumdan dışlandıkları ve bunun ciddi bir adaletsizlik hissi yarattığı elbette doğrudur. Türkiye siyasetinin rövanşist öfke damarı da buradan beslenir. İktidara geldiğinizde gözünüz kararır ve çaycıdan müsteşara herkesi silkelersiniz. Peki, bu böyle mi devam edecek? Muhtemel bir CHP iktidarında da sıra “CHP’li valilere” mi gelecek? Devamı…

Akşam: Fahrettin Altun: CHP’nin “Siyasal fırsat”larla imtihanı

Siyasetin farklı siyasa çözümlerinin birbiriyle rekabet etmesinden ibaret bir etkinlik olduğu söylenir. Modern formu itibarıyla da, kadim gelenek içerisinde de siyasetin “maslahat üretmek”le doğrudan bir irtibatı vardır. Öznenin kendisi, cemaati, kitlesi ve(ya) değerleri için maslahat üretebilmesi siyaseti kuran ana dinamiktir. Bu bağlamda, siyaset, mevcut fırsat alanlarını değerlendirmek ve yeni fırsat alanları inşa etmekle özdeş bir etkinlik olarak da kabul edilebilir. Bu yönüyle modern Türkiye tarihinde “tek parti dönemi” olarak bilinen dönem siyaset karşıtlığının kurumsallaştığı bir zaman dilimine işaret eder. Nitekim 1946 tarihi, sadece çok partili hayata yahut demokrasiye geçişin değil, siyasetin de başlangıç tarihidir. Devamı…

Yeni Şafak: Abdullah Muradoğlu:CHP dersleri ve Müftü'nün keçisi

CHP'nin hükmünü yürüttüğü devirlerde 'Müftü'nün keçisi çalınırdı da yandaş basında bu vaka 'müftü keçiyi çaldı' şeklinde yer alır idi. O günler geride kaldı ve CHP kurultayında en fazla oyu müftünün aldığı günleri gördük. Bu bile başlı başına CHP'nin yenileşmeye çabaladığını gösteriyor. Benzer bir durum 1960'ların ortalarında da CHP'nin başına gelmişti. CHP içinde 'gelenekçiler' ve 'yenilikçiler' Bülent Ecevit'in genel sekreter seçildiği 1966'daki Kurultay'da yüzleştiler. Ecevit, 'Ortanın Solu' söylemi ile seçmen tabanını genişletmek istiyordu. Turhan Feyzioğlu'nun önderlik ettiği grup ise 'anti-Kemalist' diye niteledikleri Ecevit ve ekibini partiyi 'Sol'a kaydırmakla itham etmişlerdi. Devamı…

Sözcü: Rahmi Turan:CHP’ye söven adam!

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Kı­lıç­da­roğ­luMeh­met Be­kâ­roğ­lu­’nu CHP Par­ti Mec­li­si­’ne al­dı.
Meh­met Be­kâ­roğ­lu­ kim? Er­ba­ka­n’­ın ka­pa­tı­lan Re­fah Par­ti­si­’nin es­ki Ri­ze Mil­let­ve­ki­li... 60 ya­şın­da… Bu­gün AKP hü­kü­me­tin­de Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı olan Nu­man Kur­tul­mu­ş’­un es­ki­den kur­muş ol du­ğu HAS Par­ti­’nin Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı. 2009’da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı ol­du, kay­bet­ti. 2014’te Ri­ze Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı ol­du, kay­bet­tiBu ba­şa­rı­la­rı (!) üze­ri­ne Kı­lıç­da­roğ­lu onu CHP’­ye da­vet et­ti, “Bi­lim Yö­ne­tim ve Kül­tür Plat­for­mu­” kon­ten­ja­nın­dan “Par­ti Mec­li­si­”ne sok­tu. Hep din­ci ve la­ik­lik kar­şı­tı par­ti­ler­de gö­rev alan Be­kâ­r-oğ­lu­ şim­di CHP Par­ti Mec­li­si üye­si! Ne di­ye­lim? Ha­yır­lı ol­sun! Pe­ki, olur mu der­si­niz? Ora­sı çok şüp­he­li ta­bi­i… Be­ka­roğ­lu, CHP ile ne ka­dar bağ­da­şır, za­man gös­te­re­cek? Devamı…

Zaman:Nuriye Akman Yepyeni CHP!

On yüz milyon bininci kurultayından başarıyla çıkan CHP’nin iktidara doğru şanlı yürüyüşü başladı. Partinin başına öyle bir yeni yönetim geldi ki, Altı Ok’a oy veren milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Önümüzdeki genel seçimde ipi göğüsleyeceklerinden artık eminler. 2015 yazından itibaren AK Parti hükümetinin ustalık dönemi sonlanacak ve yıllardır özlemle beklenen iktidarın yeni sahibi CHP olacak. Anketlere dayanmayan kesin bilgidir yani bu. Böylesine aşkla dillendirilmesinde şu hikmetli sebepler sayılabilir: Devamı…

( Süreç Analiz 9 Eylül 2014 )

Bülten Aboneliği

 
 

İletişim

Sinan Paşa Mah. Şehit Asım Cad. No:2 Koç Han Kat:4 Beşiktaş/İstanbul
Tel & Fax:+90 212 259 2045
Email: surecanaliz@surecanaliz.org